Ochrana osobných údajov a poučenie dotknutej osoby

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o., Nám. Martina Benku 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 905 468, zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33639/B, (ďalej len Ally&Partner, spol. s r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

2. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o., spracúva osobné údaje pacientov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, čas a miesto požadovaného ošetrenia za účelom online rezervácie služieb a  zdravotníckych výkonov poskytovaných zubnou ambulanciou. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov poskytovaných zubnou ambulanciou. Osobné údaje spracúvané na účel online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov sú prevádzkovateľom Ally&Partner, spol. s r.o., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

3. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o., spracúva osobné údaje pacienta v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže pacient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o., sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú a tento súhlas môže pacient kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď zákon neustanovuje inak. Pacient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom, pričom pacient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o. rešpektuje súkromie pacientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Ally&Partner, spol. s r. o., neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu pacienta klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

6. Prevázkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov.

7. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi Ally&Partner, spol. s r.o. žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

8. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ Ally&Partner, spol. s r.o. je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9. Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

10. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.